ОБЩИ УСЛОВИЯ ОБЩИ УСЛОВИЯ

 Използването на този сайт  www.systex.bg  и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. Систекс и Ко - ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

I. Общи условия 

• “www.systex.bg” е уеб сайт за продажба и доставка на публикуваните в него стоки и услуги от името на Систекс и Ко ЕООД. 
• Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от Систекс и Ко ЕООД. 
• Систекс и Ко ЕООД.  чрез “www.systex.bg” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока или услуга. 
• При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Систекс и Ко -ЕООД чрез “www.systex.bg” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. 
• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Систекс и Ко -ЕООД чрез “www.systex.bg” на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента процеса на поръчка. 
• Систекс и Ко -ЕООД чрез “www.systex.bg” се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му. 
• Систекс и Ко -ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес "www.systex.bg”.
• Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС. 

II. Права и задължения на страните
1. Систекс и Ко -ЕООД се задължава: 
• да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока или услуга.
 
2. Клиентът се задължава: 
• да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес; 
• да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки; 
• да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки 
• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.
Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида и транспорта за доставка. 
При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Систекс и Ко -ЕООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Систекс и Ко -ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения и преглед. 
• цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена. 
• при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката. 
Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 7 работни дни на адрес гр. Плевен 5800, ул. Дойран 136, ет. 3, офис 37 .
Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адрес гр. Плевен 5800, ул. Дойран 136, ет. 3, офис 37 .

Връщането се допуска при следните условия: 
• заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от Систекс и Ко -ЕООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 7 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката; 
• клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на Систекс и Ко -ЕООД адрес;
• съгласно разпоредбите на ЗЗП, Систекс и Ко -ЕООД възстановява на клиента платената сума в срок до 30 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.
Систекс и Ко -ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

Връщане на платени суми с наложен платеж.
При връщане на суми, платени с наложен платеж е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж. 

III. Лични данни

• Систекс и Ко -ЕООД чрез “www.systex.bg” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни. 
• При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Систекс и Ко -ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. 
• Систекс и Ко -ЕООД чрез "www.systex.bg” има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: office@systex.bg.
• Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “ Систекс и Ко -ЕООД чрез www.systex.bg”. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

• С извършването на регистрация в www.systex.bg клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни съобщение, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщения.

IV. Разкриване на информацията 
• “ Систекс и Ко -ЕООД чрез www.systex.bg” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 
• е получил изричното писмено съгласие на Клиента; 
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация; 
• Систекс и Ко -ЕООД чрез “www.systex.bg” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

V. Отговорност 
• Систекс и Ко -ЕООД чрез “www.systex.bg” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Систекс и Ко -ЕООД чрез “www.systex.bg” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Систекс и Ко -ЕООД чрез “www.systex.bg”.

VI. Арбитраж
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Систекс и Ко -ЕООД съобразно българското законодателство.

VII. Допълнителни условия:

1. Систекс и Ко -ЕООД не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажор ни обстоятелства.
Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

IX. Използване на "бисквитки" и Интернет маркетинг
Уеб сайтът www.systex.bg ползва "бисквитки" с цел подобряване обслужването на клиентите и проследяване на техните нужди и предпочитания. "Бисквитките" се използват и за нуждите на Интернет маркетинга, като това позволява показването на рекламни съобщение в уеб пространството пред потребители, които вече са посетили веднъж www.systex.bg; Всеки клиент може да спре излъчването на рекламите чрез използването на специалния бутон за отказ вграден в този тип реклами.

X. Имейлинг политика
С извършването на регистрация в www.systex.bg клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че не желаете да получавате съобщения от нас, моля да приемете нашите извинения за причиненото неудобство и да се отпишете от линка присъстващ във всеки изпратен имейл бюлетин.